De beslissing over de projectaanvragen is een bevoegdheid van de algemene bestuursvergadering, waarin alle vrijwilligers zijn vertegenwoordigd.

In 2019 zijn de vergaderdata van het algemeen bestuur vastgesteld op 15 januari, 26 maart, 11 juni, 10 september en 12 november. Aanvragen dienen 10 dagen voor de vergadering binnen te zijn.

Aanvragen voor projecten worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier Project aanvraag formulier blanko dat met aanvullende stukken kan worden gestuurd naar info@homico.nl.

Vanaf 2017 werkt Homico nadrukkelijker met een begroting waarin het beschikbare budget voor onder andere projecten vooraf is vastgesteld. Projectaanvragen worden vanaf 2017 eveneens getoetst voorzover het budget voor het resterende deel van het begrotingsjaar nog toereikend is. Daardoor bestaat de kans dat een aanvrage in de basis positief wordt beoordeeld, maar op grond van het middelenbeslag wordt afgewezen. Om te voorkomen dat budget in de loop van het jaar niet meer beschikbaar is, wordt het beschikbare budget evenredig  over het jaar verdeeld.

De aanvragen worden getoetst op basis van scores die het bestuur toekent aan de volgende punten:

  • lokale binding van de projectaanvrager met Homico en haar werkgebied;
  • soort hulp: bereik en doelgroep
  • op welke wijze wordt het doel, “opbouwen van een menswaardig bestaan” bereikt?
  • financiële onderbouwing
  • algemene waardering van het project.