Het algemeen bestuur van Homico wordt gevormd door de vrijwilligers gezamenlijk. Het algemeen bestuur beslist over financiële jaarstukken zoals begroting, jaarrekening, jaarverslag en bestuursverkiezingen. Het algemeen bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bijeen.

Sinds medio 2022 is de beslissingsbevoegdheid voor projecten binnen de gestelde kaders gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. De vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur is gemiddeld eens in de 6 weken. Een projectaanvraag wordt daarmee doorgaans binnen 6 weken tot maximaal 2 maanden afgehandeld.

Aanvragen voor projecten worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier  Klik hier voor het formulier.–> Project aanvraag formulier blanko dat met aanvullende stukken kan worden gestuurd naar Info@homico.nl

Tips/spelregels voor indienen projectaanvraag:

 • Homico ondersteunt bij voorkeur kleinschalige projecten. (tot max € 5K – € 7,5K)
 • Een aanvraag aan Homico dient een sluitend projectvoorstel te zijn waarin de omvang van het (kleinschalige) project helder en duidelijk is omschreven en waarvan het eindresultaat duidelijk herkenbaar gerelateerd kan worden aan de door Homico toegekende donatie.
 • Gebruik voor een projectaanvraag ons aanvraagformulier, zie bovenstaande link.
 • Stuur bij uw aanvraag een duidelijke projectomschrijving en kostenbegroting mee, wat benodigd is om het project te realiseren.
 • Na realisatie van een project stuurt aanvrager aan Homico een verantwoording over hoe het gedoneerde bedrag is besteed. (verantwoording kan m.b.v. bonnetjes, foto’s, rapportage, presentatie etc.)

Opmerking1: Aanvragen waaraan Homico geen donatie zal toekennen

 • Projectaanvragen waar een begrotingstekort gedicht moet worden!
 • Projectaanvragen die wij kwalificeren als zijnde “collecte”
 • Persoonsgebonden hulp

Opmerking 2:

een (kleinschalig) project dat onderdeel is van een groter totaal project is wel mogelijk om aan te vragen mits voldaan wordt aan de hiervoor genoemde criteria!

n.b. Vanaf 2017 werkt Homico nadrukkelijker met een begroting waarin het beschikbare budget voor onder andere projecten vooraf is vastgesteld. Projectaanvragen worden vanaf 2017 eveneens getoetst, voorzover het budget voor het resterende deel van het begrotingsjaar nog toereikend is. Daardoor bestaat de kans dat een aanvrage in de basis positief wordt beoordeeld, maar op grond van het middelenbeslag wordt afgewezen. Om te voorkomen dat budget in de loop van het jaar niet meer beschikbaar is, wordt het beschikbare budget evenredig  over het jaar verdeeld.

De aanvragen worden getoetst op basis van scores die het bestuur toekent aan de volgende punten:

 • lokale binding van de projectaanvrager met Homico en haar werkgebied;
 • soort hulp: bereik en doelgroep
 • helderheid van projectomschrijving
 • op welke wijze wordt het doel, “opbouwen van een menswaardig bestaan” bereikt?
 • Welk effect wordt verwacht na realisatie van het project
 • financiële onderbouwing
 • algemene waardering van het project.